Stanovy

Úvodné ustanovenia

 1. Herný klub je určený na hranie hier nemeckého typu (German—type games) pre všetkých záujemcov.
 2. Hry v klube ostávajú majetkom konkrétnych osôb, ktorí ich do klubu zapožičali. Osoby so vzťahom ku klubu majú rôzny status podľa toho, či a koľko hier zapožičali a za akých podmienok.
 3. Hrania hier sa môže zúčastniť ktokoľvek, klub je otvorený novým hráčom.

Hranie hier

 1. Osoby majú buď status majiteľa klubu, člena klubu alebo hosťa.
 2. Hry hrané v hernom klube sú
  1. zapožičané majiteľmi alebo členmi, alebo
  2. prinesené hráčmi iba na čas hrania.
 3. Hry sú prijaté na zapožičanie do klubu, ak ich prijme aspoň jeden z majiteľov.
 4. Každá hra je do klubu zapožičaná vo voľnom režime alebo v chránenom režime.
 5. Hry môžu byť vrátené zo zapožičania klubu, ak o ne prejaví záujem ich zapožiavateľ, alebo keď sa na tom zhodnú aspoň dvaja majitelia (v tom prípade nemusí súhlasiť ich zapožičiavateľ a má povinnosť si hry bez okolkov prevziať).
 6. Status majiteľa klubu majú osoby, ktoré majú do klubu zapožičané hry vo voľnom režime v nákupnej hodnote aspoň 3000 Sk a sú schválení aspoň 70 percentami existujúcich majiteľov. Prípadný nesúhlas musí byť riadne odôvodnený.
 7. Štatút člena majú osoby, ktoré buď
  1. majú do klubu zapožičané hry v ľubovoľnom režime, ale nákupná hodnota hier, ktoré zapožičali vo voľnom režime je menej ako 3000 Sk, alebo
  2. prekročili hranicu nutnú pre štatút majiteľa, ale neboli schválení, alebo
  3. deklarovali záujem byť členmi, zúčastňujú sa pravidelne a aspoň jeden majiteľ im štatút člena udelil. Členstva môže byť dohodou aspoň dvoch majiteľov zbavený člen, ktorý nemá do klubu zapožičanú žiadnu hru.
 8. Ostatné osoby majú štatút hosťa. Hostia môžu hrať hry, ktoré sú v klube k dispozícii, nemajú však žiadne ďalšie práva ani výhody.
 9. Majitelia alebo členovia si môžu vypožičať hry zapožičané do klubu za podmienok špecifikovaných nižšie. Každú výpožičku je nutné zapísať do zošita výpožičiek. Štandarne je možné požičať si hru len do ďalšieho termínu klubu, pri dlhších výpožičkách je nutné dohodnúť dlhší termín. Ak niektorý z majiteľov alebo zapožičiavateľ hry požaduje vrátenie hry do klubu, je nutné hru urýchlene vrátiť.
 10. Majiteľ si môže vypožičať hru kedykoľvek.
 11. Člen si môže vypožičať hru len so súhlasom
  1. dvoch majiteľov, ak je hra zapožičaná vo voľnom režime
  2. jedného z majiteľov plus pôvodného zapožičiavateľa (môže to byť aj tá istá osoba). Tento spôsob výpožičky je určený pre hry v oboch režimoch.

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy sa dajú zmeniť hlasom aspoň 70 percent majiteľov.
 2. Úvodné a záverečné ustanovenia sa dajú zmeniť iba so súhlasom všetkých majiteľov.
 3. Pre situácie, ktorá nie sú upravené týmito stanovami môžu byť vytvorené pravidlá. Pravidlá musia byť schválené 70 percentami majiteľov a sú záväzné pre všetky osoby so vzťahom ku klubu.
 4. Klub sa dá zrušiť rozhodnutím aspoň 70 percent majiteľov.

V Bratislave, 24. februára 2005

Herby Vojčík, v.r. Juraj Slanička, v.r. Peter Černák, v.r. Ľubor Illek, v.r.